Effectief Jongerenwerk

Cursusduur: 15 dagen (10.00-14.00 uur)
Studiebelasting: 120 uur (inclusief opdrachten/leeswerk)
Niveau: hbo werk- en denkniveau
Docenten: Frank van Strijen
Deelnameprijs : 3.195,00
Incompany aanvraag
De opleiding Effectief Jongerenwerk biedt concrete, praktische én theoretisch onderbouwde handvatten aan de deelnemers om hun werken met en rondom jeugd beter en effectiever vorm te geven.
Docent Frank van Strijen van Jeugd Enzo geeft deze 15 daagse training. Door theorie en praktijk continu te koppelen leert hij de deelnemer niet alleen hoe hij zijn werk met jeugd beter kan inrichten, maar ook hoe hij/zij de ‘waarom vraag’ kan beantwoorden, die aan het handelen ten grondslag ligt.

Het volgende komt onder andere uitgebreid aan bod:
 •     Wat betekent het jongerenwerk in deze tijd?
 •     Hoe past jongerenwerk in een integrale werkwijze rondom jeugd?
 •     Hoe positioneer en profileer ik als jongerenwerker mijn werk?     
 •     Hoe geef ik mijn werkzaamheden met jeugd op straat het beste vorm?
 •     Wat kan jongerenwerk beteken in actuele thema’s als Covid-19, lockdown en rellen?
Frank van Strijen leert de deelnemer niet alleen het eigen handelen te verbeteren, maar besteed ook ruimschoots aandacht aan het kunnen profileren van dit handelen aan derden. De ervaring leert dat dit de samenwerking rondom jeugd een sterke kwaliteitsimpuls geeft. Ook zien we dat het beter kunnen profileren van de eigen werkzaamheden van cruciaal belang is in de huidige jeugdzorg.
 
Werkvorm
De opleiding is opgebouwd in modules, zoals te lezen onder programma. De basis wordt gelegd in interactieve presentaties, waarbij alle mogelijkheid is om vragen te stellen en het aangaan van de dialoog tussen de deelnemers onderling. De opgedane kennis kunt u direct toepassen in de dagelijkse praktijk. Tijdens de lessen wordt veel gebruikt gemaakt van beeld- en geluidsmateriaal. 

In kleinere werkgroepen werken deelnemers aan opdrachten. Ook is er aandacht voor casuïstiek en de actuele werksituatie van de deelnemers zelf. De lesdagen worden afgesloten met een verwerkingsopdracht, die dient als springplank naar de volgende les. De specialisatie-leergang wordt afgesloten met een presentatie en een paper. 

Het resultaat

Na het volgen van de opleiding is de deelnemer beter in staat om zijn werkzaamheden met en rondom jeugd beter vorm te geven, als ook dit handelen beter te kunnen profileren. 

Programma

De inhoud en de organisatie van dit programma is ontwikkeld door Jeugd enzo in samenwerking met Logavak.
Het is opgebouwd uit vier modules die elk hoofdthema behandelen.

 • Preventie, signaleren en tegengaan van radicalisering.
 • Aan de slag met hanggroepen.
 • Voorkoming overlast en bevordering veiligheid.
Binnen dit hoofdthema zullen diverse sub-thema’s behandeld worden. Hieronder een beknopt overzicht. 

Module I: (veranderingen in) De jongerencultuur
In deze module gaan we uitgebreid in op trends en veranderingen in de jeugdcultuur en hoe daar het beste op ingespeeld kan worden. We besteden aandacht aan o.a. de volgende onderwerpen:
 • Straatcultuur
 • Feminine vs masculine
 • Digitalisering van de jongerencultuur
 • Belang van rolmodellen 
 • Contextueel afhankelijk gedrag bij jongeren
 • Jongeren met een licht verstandelijke beperking
 • Jongeren met ADHD
 • etc.
Module II: De geschiedenis van het jongerenwerk/werken met jeugd
Om het eigen beroep beter te kunnen profileren is het verstandig om de eigen geschiedenis goed te kennen. Geen droge feitjes, maar kennis over interessante ontwikkelingen uit het verleden die vandaag de dag nog hun effect hebben. We besteden aandacht aan o.a. de volgende onderwerpen:
 • Geschiedenis van het jongerenwerk
 • De ontwikkeling van verwachtingen van het jongerenwerk door de jaren heen
 • Sociaal Cultureel Werk
 • Buurtpedagogiek
 • Jongerencoaching
 • etc.
Module III: Profilering van je beroep
Voor goede samenwerking is bewustwording van de mogelijkheden van het eigen beroep essentieel. Maar bewustwording is niet voldoende. De vaardigheid om het beroep effectief te kunnen profileren is van groot belang. We besteden aandacht aan o.a. de volgende onderwerpen:
 • Visie, vanuit welke onderbouwde overtuiging krijgt je handelen vorm
 • Missie, welk streven jaag je na in je werk
 • Doelstellingen, hoe worden je visie en missie concreet in de praktijk van je werk
 • Methodieken, welke ‘instrumenten’ zijn passend om je doelstellingen methodisch vorm te geven
Verschillenden methodieken worden besproken, zoals:
 • De bindingstheorie van Hirschi
 • De vervangingsmethodiek
 • De theorie van presentie van A. Baart
 • Vraaggericht werken
 • Participatie
 • Peer to peer
 • etc. 
Module IV: Samenwerking rondom jeugd
Veranderingen in zowel de jongerencultuur als in de maatschappij maken het werken met jeugd een complexe uitdaging. Steeds meer organisaties zien samenwerking als een must om deze uitdaging goed aan te kunnen gaan. Maar hoe organiseer/stimuleer je nu effectieve samenwerking? We besteden aandacht aan o.a. de volgende onderwerpen:
 • Ketensamenwerking en integrale samenwerking
 • Samenwerking beïnvloeden en stimuleren vanuit de werkvloer
 • Systeemwerkers vs domeinwerkers
 • Transitie jeugdzorg
 • De unieke rol van het jongerenwerk in samenwerking rondom jeugd

Doelgroep

Effectief Jongerenwerk is bedoeld voor professionals die werken met jeugd en mensen die vanuit hun beroep met jeugd te maken hebben.  

Jongerenwerkers, agogen, hulpverleners, buurtpedagogen, sociaal cultureel werkers, maatschappelijk werkers, ambulant werkers en jongeren- / straatcoaches, maar ook leidinggevenden en beleidsmedewerkers binnen de sector jeugd behoren tot de doelgroep.

Professionals die werkzaam zijn in het onderwijs, zoals leerkrachten, zorgcoördinatoren en/of intern begeleiders kunnen deze opleiding ook volgen. In het verleden bleek de leergang ook geschikt te zijn voor mensen werkzaam bij de politie en bijvoorbeeld een medewerker van het UWV.

Het minimum aantal deelnemers is 8, het maximum aantal deelnemers is 15. Bij minder dan 8 deelnemers gaat de cursus niet door.


Vooropleiding

De opleiding Effectief Jongerenwerk vraagt minimaal een relevante vooropleiding op hbo-niveau. Te denken valt aan SPH, MWD en CMV, maar ook de politie academie, bestuurskunde, pedagogiek, toegepaste psychologie etc. Mensen met een MBO-4 opleiding zijn ook van harte welkom mits voldoende gemotiveerd en relevante werkervaring. Het niveau van de lessen wordt gekenmerkt als post-hbo. Ook deelnemers met een universitaire achtergrond zijn welkom.

Leerdoelen

De opleiding Effectief Jongerenwerk geeft handvatten aan deelnemers om de omslag te maken van onbewust bekwaam naar onderbouwd bewust bekwaam handelen in de dagelijkse praktijk. 

 • Ontwikkeling van kennis en inzicht rondom veranderingen in de jongerencultuur en hier effectief mee om kunnen gaan in de praktijk van het werk.
 • Inzicht in hoe bepaalde afwijkende/grensoverschrijdende gedragingen van jongeren tot stand komen en een effectief veranderproces in de ontwikkeling bevorderen.
 • Ontwikkeling van kennis (van de geschiedenis) van het eigen beroep en bewustwording van de oorsprong van beeldvorming door derden.
 • Vaardigheid opdoen in het ontwikkelen van visie, missie, doelstellingen en het kiezen voor een methodische aanpak.
 • Verantwoorden van werkzaamheden aan leidinggevende en bestuurders.
 • Inzicht in conflicten binnen team, met leidinggevende en omgeving.
 • Het theoretisch en cijfermatig kunnen onderbouwen van de visie en missie.
 • Bewustwording van aanpak, om overdracht naar collega’s en samenwerkingspartners mogelijk te maken.
 • Inzicht in samenwerkingsvormen met en rondom jeugd en mogelijkheid om deze verder vorm te geven.
 • De eigen rol en positie in de transitie jeugdzorg kunnen vormgeven en duiden. 

Literatuur

Bij de deelnameprijs zijn de volgende uitgaves (ter waarde van € 73,00) inbegrepen: 

Strijen, F. (2010). Jongerenwerk nieuwe stijl. Amsterdam: Uitgeverij SWP
Strijen, F. (2013). Hoera! Ik heb ADHD. Van patient tot temperament. Amsterdam: Uitgeverij SWP
Strijen, F. (2009). Van de straat. De straatcultuur van jongeren ontrafeld. Amsterdam: Uitgeverij SWP

Per dag wordt aangegeven welke literatuur als huiswerk gelezen moet worden. 

Aanbevolen extra literatuur:
Ready, R en Burton, K. (2005). NLP voor dummies. Amsterdam: Pearson Education

Accreditatie

Deelnemers krijgen een certificaat van deelname van Logavak Opleidingsgroep BV en Jeugd enzo.

Accreditatie is toegekend door het SKJ (ID: SKJ208844) voor 96 punten.

Accreditatie kan worden aangevraagd bij diverse beroepsgroepen, neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met info@logavak.nl.

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.


Aanvullend

De inhoud en organisatie van het programma is ontwikkeld door Jeugd enzo in samenwerking met Logavak.Bij de deelnameprijs zijn materialen, koffie/thee en lunches inbegrepen.
In het programma is rekening gehouden met de herfstvakantie en de kerstvakantie, dan zijn er geen lesdagen gepland.