Opleiding bijzondere curator in Jeugdzaken

Aanvangsdatum: 11 september 2020
Locatie: Logavak - Utrecht
Data: 11 september 2020 / 25 september 2020 / 09 oktober 2020 / 30 oktober 2020
Cursusduur: 4 dagen
Studiebelasting: 28 opleidingsuren, 16 uur theoriestudie en 6 a 8 uur thuiswerkopdrachten (50-52 uur totaal)
Niveau: HBO/WO werk- en denkniveau
Docenten: dr. Martine F. Delfos | Erna Janssen | Tineke Kool | Marieke Lips | Lianne van Lith | Margó Spekschoor | Michiel van Zutphen
Deelnameprijs: 2.590,00
Inschrijven Incompany aanvraag
Contact over deze cursus
De bijzondere curator in Jeugdzaken is er speciaal voor de rechtsbescherming van minderjarige kinderen en om tegemoet te komen aan het feit dat zij in beginsel geen zelfstandige rechtsgang genieten. Artikel 1:250 van het Burgerlijk Wetboek schrijft voor dat de rechter in bepaalde gevallen kan bepalen dat een bijzondere curator wordt ingezet om de belangen van het kind te behartigen. Artikel 1:212 van het Burgerlijk Wetboek is een lex speciales van artikel 1:250 BW en betreft afstammingszaken.
De bijzondere curator in Jeugdzaken vertegenwoordigt de belangen van minderjarige kinderen in en buiten rechte en krijgt, na benoeming, van de rechter een specifieke taakomschrijving mee. De bijzondere curator heeft een bemiddelende en/of adviserende rol en kan optreden op het gebied van kinderbeschermingsmaatregelen of familierechtelijke vraagstukken, zoals scheidingszaken waaronder omgang en ouderlijk gezag.

In 2012 heeft de Kinderombudsman onderzoek gedaan naar het functioneren van de bijzondere curator in Jeugdzaken. Een aantal aanbevelingen uit dit onderzoek zijn inmiddels door de politiek opgepakt. Zo is er sinds april 2014 een landelijke regeling van kracht ten behoeve van een uniforme werkwijze ten aanzien van de benoeming en de taakvervulling van de bijzondere curator in Jeugdzaken. 

Binnen het werkterrein van de bijzondere curator in Jeugdzaken valt echter nog veel te ontwikkelen ten aanzien van de inhoudelijke kwaliteit en eenduidigheid voor zowel de bijzondere curatoren als voor verwijzers. Met deze opleiding komen wij tegemoet aan de kwaliteit die verwacht mag worden van de bijzondere curator in Jeugdzaken, waardoor tevens op landelijk niveau op een eenduidige manier invulling kan worden gegeven aan de rol van de bijzondere curator alsmede de werkwijze van de bijzondere curator. Tevens geven wij de deelnemers aan de opleiding tools mee die aansluiten bij de eisen vanuit het juridisch speelveld en het wettelijk kader, waaronder ook de Jeugdwet.

Programma

Tijdens de plenaire opleidingsdagen zijn de deelnemers vanaf 9.00 uur welkom. Het programma start om 9.30 uur en eindigt om 16.30 uur. De opleidingsdagen zijn verdeeld over 4 weken met 4 verschillende dagdelen en een programma dat hier omheen is opgebouwd.

Voorafgaand aan de opleiding zullende deelnemers een verplichte literatuurlijst ontvangen alsmede een lijst met boeken ter inspiratie. Tijdens de eerste opleidingsdag zal een reader met aanvullende verplichte literatuur worden overhandigd. Tussen de plenaire opleidingsdagen door zullen de deelnemers de stof via thuisstudie eigen kunnen maken. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij voldoende zicht hebben op de (eigen) sociale kaart en dat zij ter beoordeling een aantal vragen over het juridisch speelveld van de bijzondere curator beantwoorden en aan de hand van een praktijksituatie / casus een eindopdracht en rapportage opstellen evenals een door hen gevoerd kindgesprek op schrift weergeven. 

Door de combinatie van thuisstudie van het theoretisch kader en de plenaire lesdagen, wordt in de lesdagen het theoretisch kader omgezet naar de praktijk van de bijzondere curator in Jeugdzaken. Het individueel vertalen van een praktijksituatie naar rapportage draagt bij aan de integratie van kennis, vaardigheden en attitude van de bijzondere curator. Deze combinatie maakt dat de deelnemers na afloop van de opleiding voldoende zijn toegerust om de praktijk van de bijzondere curator in Jeugdzaken in te stappen.

Een overzicht van de onderwerpen die per dag aan bod komen vindt u hier.

Doelgroep

De Opleiding bijzondere curator in Jeugdzaken is bedoeld voor professionals met een HBO/WO werk- en denkniveau die affiniteit en ruime ervaring hebben in het werken en de omgang met kinderen/jeugdigen en/of een juridische, gedragsdeskundige of (familie)mediation achtergrond hebben, evenals een relevante achtergrond in de jeugdhulpverlening, -bescherming.

De opleiding is tevens bedoeld voor professionals die reeds optreden als bijzondere curator zonder hiervoor eerder een opleiding te hebben gevolgd. Dit ten behoeve van de borging van de landelijke kwaliteit.

Leerdoelen

Dag 1

 • Kennis van de achtergrond van de bijzondere curator in Jeugdzaken, de rol die de bijzondere curator speelt en het werkveld waarbinnen de bijzondere curator in Jeugdzaken zich begeeft.
 • Kennis van de rechtspositie van kinderen en jongeren.
 • Kennis van belangrijke wetsartikelen,verdragen en jurisprudentie voor de uitoefening van de functie van bijzondere curator in Jeugdzaken.
 • Kennis van verschillende situaties waarin een bijzondere curator in Jeugdzaken kan optreden evenals de wijze waarop de bijzondere curator in Jeugdzaken al dan niet wordt benoemd.
 • Inzicht in de grenzen van de taak van de bijzondere curator in Jeugdzaken. 

Dag 2

 • Inzicht in de ontwikkelingspsychologie, hoe dit van invloed is op de situatie en hoe je hiermee rekening kunt houden in het opstellen van je advies als bijzondere curator in Jeugdzaken.
 • Zicht op en kennis van de (eigen) sociale kaart ten behoeve van adequate verwijzing en advisering.
 • Kennis van en vaardigheden om in het belang van kinderen/jongeren te denken en te handelen.
 • Vaardigheid om voor het kind te kunnen staan en achter het advies te staan; een professionele positie in kunnen nemen als bijzondere curator in Jeugdzaken.
 • Kennis van, inzicht in en vaardigheid om het concept van meervoudige partijdigheid als bijzondere curator in Jeugdzaken toe te kunnen passen.
 • Vaardigheden in de omgang met de verschillende belangen van partijen, waaronder kinderen, jongeren, ouders, overige gezinsleden, hulpverleners, advocaten, mediators en rechters.
 • Inzicht in en vaardigheden omtrent het handelen binnen detaakomschrijving gesteld door de rechter.
 • Vaardigheden om een zaak te analyseren en de gevoerde gesprekken met verschillende partijen in de juiste context te plaatsen.
 • Schriftelijke en mondelinge vaardigheden om een advies/rapport uit te brengen naar de rechtbank.
 • Kennis van de gedragsregels geldend binnen de rechtbank voor de uitoefening van de functie bijzondere curator in Jeugdzaken.
 • Inzicht in het belang van reflectie, intervisie en supervisie bij het ontwikkelen van je vaardigheden als bijzondere curator in Jeugdzaken.
Dag 3 
 • Kennis van de ontwikkelingsfase van kinderen en jongeren.
 • Kennis over en vaardigheid in de gespreksvoering en omgang met kinderen evenals jongeren.
 • Kennis van grafische dossieranalyse en dit in de praktijk weten toe te passen.

Dag 4
 • Kennis van de meldcode huiselijk gewelden kindermishandeling en hoe daarmee te werken als bijzondere curator in Jeugdzaken.
 • Kennis van en vaardigheden rondom conflicthantering.

Literatuur

Bij aanvang van de opleiding ontvangt u de reader Opleiding bijzondere curator in Jeugdzaken. De kosten van de reader zijn bij de opleidingsprijs inbegrepen. De reader wordt uitgedeeld tijdens de eerste opleidingsdag. 

Daarnaast is een aantal literatuurtitels verplicht gesteld, te weten:

Bovenstaande titels dienen door de deelnemer zelf aangeschaft te worden.

Voor een compleet overzicht van de verplichte en aanbevolen literatuur klikt u hier.

Accreditatie

Deelnemers krijgen na 100% aanwezigheid en minimaal een voldoende beoordeling van de huiswerkopdrachten een certificaat van deelname van Logavak Opleidingsgroep.

Daarnaast levert deelname aan deze opleiding Jeugdzorgwerkers die zijn aangesloten bij SKJeugd 48 punten op.

Accreditatie kan worden aangevraagd bij diverse beroepsgroepen. 

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.


Aanvullend

Let op: Voor de uitvoering van het vak Bijzondere Curator zijn onlangs een aantal wijzigingen doorgevoerd. Vanuit de Stichting BCN worden nieuwe eisen gesteld aan Bijzondere Curatoren. Meer informatie vindt u op onze website of de website van BCN.

Opleidingseisen:De opleidingseisen om deel te nemen aan de Opleiding Bijzondere Curator in Jeugdzaken zijn, ondanks dat wij het met de eisen niet eens zijn, vanaf 2020 bijgesteld naar WO-niveau. Zie ook de website www.bcjz.nl. Wij laten wel HBO-professionals toe die voldoende bagage en kennis hebben om het vak uit te oefenen. Dit wordt voorafgaand aan de opleiding gecheckt. Deze inschrijvingen zijn dan op eigen risico. De opleiding biedt gedegen kennis waar iedereen die werkt voor en met kinderen iets aan heeft.
Na ontvangst van het certificaat krijgt u als, bijzondere curator in jeugdzaken, desgewenst een vermelding op de site BCJZ.nl. Om het leer-rendement van uw deelname aan de opleiding nog groter te maken, bieden wij u, als extra ondersteuning naast de opleiding, een supervisie aan. Hieronder vind u meer informatie over een volledig supervisietraject. Als vanzelfsprekend kunnen wij dit in overleg met de deelnemer als maatwerktraject aanbieden. 

Supervisie
Een supervisietraject wordt individueel of in groepsverband (maximaal 4 personen) gevolgd. Supervisie is binnen Medling een toegespitste vorm van leren, waarbij vooral wordt ingegaan op de persoonlijke ontwikkelingsvragen die de supervisant heeft ten opzichte van het werken en de vakbekwaamheid als bijzondere curator.
De supervisor ondersteunt op methodische wijze en door middel van reflectie de supervisant om antwoorden te vinden op problemen die hij tegenkomt in de uitvoering van zijn werk.
Aan het begin van het supervisietraject vindt een oriënterend gesprek plaats, waarin wensen en mogelijkheden, zowel over praktische zaken als vakinhoudelijk, worden besproken. Ook komen in de eerste bijeenkomst de persoonlijke doelstellingen aan bod.
Het supervisietraject beslaat acht bijeenkomsten van twee uur, welke gemiddeld eens per twee weken worden gepland. Na drie bijeenkomsten is er een evaluatie waarin de samenwerking centraal staat. De supervisant(en) brengt per bijeenkomst een werksituatie in, die hij wil bespreken en is gekoppeld aan zijn ontwikkelingsdoelen, zoals in de eerste bijeenkomst geformuleerd (en die eventueel zijn bijgesteld gaandeweg het supervisietraject). Bovendien maakt de supervisant(en) van elke zitting een reflectieverslag, dat tijdens de volgende zitting als ontwikkelingsmateriaal aan de orde komt. Aan het einde van het traject volgt de eindevaluatie, waarbij de ontwikkelingsdoelen wederom centraal staan.

Binnen de Opleiding bijzondere curator in Jeugdzaken werken onze diverse trainers als supervisor. Supervisie vindt, tenzij de supervisor en supervisant(en) anders overeenkomen, plaats in de opleidingslocatie aan de Spaklerweg 79-81 te Amsterdam. De kosten voor een geheel individueel supertraject bedragen: 
€ 2.160,-. De kosten voor een supervisietraject met 2,3 of 4 personen bedragen: € 2.640,-. Deze kosten worden evenredig onder de supervisanten verdeeld. Tevens kan supervisie in verkorte vorm als maatwerktraject worden gevolgd. De mogelijkheid bestaat om, in overleg, de supervisiebijeenkomsten te plannen in de avond / op de zaterdag.

Aanbod

Aanvang Locatie
11-09-2020 Logavak - Utrecht Inschrijven Meer informatie