Aansturen en begeleiden van wijkteams

Cursusduur: 2 dagen (4 dagdelen)
Studiebelasting: 20 a 24 uur
Niveau: HBO/HBO+
Deelnameprijs: 635,00
Incompany aanvraag
In de aanloop naar de transitie per 1-1-2015 hebben veel gemeenten wijkteams ingesteld om al werkende een werkwijze te ontwikkelen die in lijn is met de doelen van de transitie, namelijk: het innoveren van de zorg (transformatie) en tegelijk de zorg goedkoper uitvoeren (bezuiniging).

"In het transformatieproces is een teamleider, als middenkader functionaris, een belangrijke spilfiguur tussen het wijkteam, de beleidslaag en het bestuur. De teamleider zorgt dat de verzameling losse professionals een team gaat vormen. Alleen een hecht team kan iets nieuws tot stand brengen. De teamleider biedt het team veiligheid en rugdekking, maakt minimale afspraken en bewaakt de regeldrift. De teamleider zorgt dat successen en knelpunten door de hele organisatie worden gedeeld, helpt de lerende omgeving in te richten en bewaakt het leerproces van onderop."

Teamleiders en andere begeleiders van wijkteams hebben in de transformatie verschillende rollen en functies ten aanzien van deze wijkteams:
 • Zij hebben een wezenlijke rol in de zorginnovatie door teams te helpen bij het ontwikkelen van een kennisbasis (praktijkkennis verbinden met strategische kennis) en door professionals te begeleiden bij het ontwikkelen van hun nieuwe rol. Dit doen zij door te zorgen voor een rijke leeromgeving, met casuïstiekbespreking, intervisie, leernetwerken, door leerervaringen te expliciteren en het juiste gedrag voor te leven. Maar ook door randvoorwaarden te helpen bevorderen. 
 • Zij hebben een rol in het bevorderen van een grotere zelfstandigheid van medewerkers (door vooral van onderop te sturen, niet over te nemen maar het zelf te laten doen, en door medewerkers goed te faciliteren en door rugdekking te geven),
 • Zij kunnen bijdragen aan een heldere visie van de organisatie (door praktijkkennis van onderop door te geven, door mensen te verbinden en door dialoog te organiseren).
In de praktijk blijken teamleiders onvoldoende tijd en handvatten te hebben om deze rollen goed te vervullen. Ze zijn veel tijd kwijt aan organisatorische en personele zaken en leggen onvoldoende focus op het reflecteren op de nieuwe uitvoeringspraktijk en het uitwisselen van kennis. De noodzakelijke transformatie van het sociaal domein komt daardoor niet voldoende tot stand. Deze cursus kan teamleiders helpen om beter invulling te leren geven aan hun verschillende rollen.

Programma

De cursus bestaat uit 4 dagdelen of twee cursusdagen. 

Dagdeel 1. Inhoud en methode

 • Aanscherpen en formuleren eigen leervraag en leerdoel(en)
 • Verkennen waarom de transformatie nodig is en hoe die bij de verschillende deelnemers vorm krijgt. Wat zijn overeenkomsten en verschillen? Wat lukt er al goed en wat nog niet? Waar zit de uitdaging?
 • Inhoudelijk kader: Welzijn nieuwe stijl, Wrap around Care: wat houdt dit in? Wat betekent de transformatie voor het handelen van professionals in mijn wijkteams? En wat betekent dit voor mij als teamleider? Op welke waarden moet ik sturen?
Dagdeel 2. Visie en aansturing
 • Nabespreken huiswerkopdracht
 • Visie op de transformatie: teamleiders verkennen de volgende vragen: wat betekent de transformatie voor mijn organisatie? Waar wil mijn organisatie/ gemeente heen? Is er een vastgestelde visie? Is deze voldoende richtinggevend? Hoe kan ik hier invloed op uitoefenen?
 • Discussie: Wat is mijn rol als teamleider in de aansturing van de transformatie?
 • De gemeentelijke organisatie: hoe verlopen de bestuurlijke processen in mijn gemeente, wat is de gebruikte controle en afrekensystematiek, productie-denken en hoe verhoudt dit zich tot de transformatie. Inventarisatie: hoe kan ik als teamleider knelpunten in de uitvoering adresseren en agenderen?
 • De teamleider als procesbegeleider: soorten leiderschapsstijlen, ( top down, coachend leiderschap, dienend leiderschap, zelfsturende teams), wat is mijn rol als middenkadermanager, bij welke leiderschapsstijl voel ik me thuis en wat heb ik te ontwikkelen? 
Dagdeel 3. Team en teamleren
 • Huiswerk nabespreken
 • Het wijkteam centraal : aan de orde komen teambuilding, teamrollen (Belbin), teamfasen (Tuckman), dysfuncties in teams ( Lencioni)
 • Lerend ontwikkelen : theorie transformatieleren (o.a. Stam, Movisie). Verkenning: hoe ondersteun ik mijn team? Hoe maak ik het aanwezige potentieel in het team vrij? Hoe kan ik zelfsturing en samen leren bevorderen (niet overnemen maar zelf laten doen)? Casuistiekbespreking en intervisie: wat voor modellen zijn er en hoe begeleid ik dat? Huiswerk: lezen hoofdstuk 4 en 5 uit Transformeren, gewoon doen. Suzanne Bunnik.Plus nader uit te werken huiswerkopdracht.
Dagdeel 4. Het beïnvloeden van de omgeving
 • Huiswerk nabespreken.
 • De burger centraal: verkennen: Hoe ziet de sociale omgeving van het wijkteam er uit? Welke krachten zijn daarin zichtbaar? Welke nog niet (het potentieel). Hoe kan ik verbindingen leggen met sociale partners en burgers in mijn werkgebied? Hoe kan ik als teamleider actief burgerschap bevorderen? Wat betekent werken met vrijwilligers voor mijn team? Welke dilemma's kom ik daarbij tegen?
 • De opbrengst van de cursus: is mijn leervraag beantwoord? Heb ik mijn leerdoelen behaald? Hoe ga ik met het geleerde verder: wat zijn concrete stappen die ik ga maken? Waar liggen nog uitdagingen voor mij en hoe pak ik die op?

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor teamleiders, trekkers en kwartiermakers van sociale wijkteams die zijn opgericht in het kader van de transformatie van het sociaal domein. Zij zijn in dienst van gemeenten of in dienst van zorginstellingen of in dienst van een rechtsvorm waar het wijkteam is ondergebracht zoals een joint venture.

Leerdoelen

De deelnemers weten na afloop van de cursus wat de transformatie met zich meebrengt voor wijkteams en hebben een visie ontwikkeld op hun rol hierin. De deelnemers hebben kennis en instrumenten aangereikt gekregen op het gebied van het aansturen van een transformerend team, teamontwikkeling, het begeleiden van leren in de transformatie en het beïnvloeden van de omgeving van het wijkteam. Met deze kennis en instrumenten kunnen zij hun eigen rol als teamleider of begeleider van transformerende wijkteams beter vormgeven. 

Literatuur

Bij deze training is de volgende titel (t.w.v. € 27,90) inbegrepen:
Transformeren, gewoon doen (in de gemeentelijke praktijk)

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.


Aanvullend

 Deelnemers krijgen een certificaatvan deelname van Logavak Opleidingsgroep BV.