Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Eerst volgende moment: 16 november 2017
Cursusduur: 2,5 dag (5 dagdelen)
Studiebelasting: 25 a 30 uur
Niveau: MBO en hoger
Deelnameprijs: 645,00
Aanbod Incompany aanvraag
Deze training leidt u op tot Aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld. Een taak die u uitvoert naast uw andere werkzaamheden.

U bent, als u de opleiding heeft afgerond, het aanspreekpunt binnen uw organisatie op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld:
 • U kunt mensen (collega’s, ouders en kinderen) antwoord geven op vragen over kindermishandeling en huiselijk geweld en weet waar u informatie kunt vinden.
 • U kunt het proces rondom advies vragen en het doen van een melding bij ‘Veilig Thuis’ begeleiden. 
 • U coacht collega’s waar het gaat om gesprekken voeren met ouders.
 • U kent na de training ‘de wet meldcode’ en kan met dit stappenplan werken. Ook bent u op de hoogte van de werkwijze van veilig thuis en bent op de hoogte van de sociale kaart. (Branchegerichte meldcodes worden besproken)
 • De rode draad van de training is vertrouwd raken met het onderwerp kindermishandeling en huiselijk geweld, erover kunnen praten en objectief naar de situatie kijken.
 • U leert welke signalen op kindermishandeling en/of huiselijk geweld kunnen duiden, de vormen, de gevolgen en de cijfers. 
 • Tevens houdt u het thema op de agenda, zorgt u voor evaluatie van het protocol zelf en nadat er een melding is gedaan. En u bent in staat handelingsverlegenheid op te heffen binnen uw organisatie en overlegt/adviseert u (met)  de directie over oa bijscholing voor u en uw collega’s.
 • Tijdens de training wordt u aangesproken als aandachtsfunctionaris en zal u dus zelf (in kleine groepjes) werkvormen voorbereiden en uitvoeren)
 • U bent de spin in het web.
Binnen grotere organisaties zijn er vaak meerdere aandachtsfunctionarissen en een indirecte aandachtsfunctionaris die verantwoordelijk is voor het beleid.

Programma

De trainingsdagen beginnen om 9.30 uur en eindigen om 16.30 uur
Dag 1: ochtend 

 • Welkom en kennismaken, voorwaarden en veiligheid
 • Inhoud van de functie aandachtsfunctionaris 
 • Uitleg eind opdracht: Plan van aanpak & elevator pitch
 • Definiëring van kindermishandeling & huiselijk geweld
 • Vormen van kindermishandeling & huiselijk geweld
 • Signaleren van kindermishandeling & huiselijk geweld
 • Inzicht op eigen waarden en normen
Het eerste dagdeel is voornamelijk gericht op, zicht krijgen hoe de deelnemer als persoon zich verhoudt tot de nieuwe taak en het onderwerp kindermishandeling & huiselijk geweld. Daarnaast staat attitude en het vertrouwd raken met dit onderwerp centraal. 

Dag 1: middag 
 • Terugblik; wat weet je nog?
 • Dilemma's om tot handelen te komen
 • ‘De wet meldcode’ inhoud en het stappenplan
 • Werkwijze van Veilig Thuis & telefonisch consult Veilig Thuis
 • Casus bespreking (a.d.h.v. de meldcode)
 • Huiselijk geweld en verschillende vormen
 • Werkvorm: De stelling. 
Het tweede dagdeel is voornamelijk gericht op kennis en inzicht verkrijgen over het handelingsproces mbt kindermishandeling en wat dit vraagt van de deelnemer.  Adviesgesprek met Veilig thuis of gastcollege of ervaringsdeskundige. 

Dag 2: ochtend
 • Risicotaxatie en veiligheid
 • Privacy & het informeren van ouders & kinderen
 • Plan van aanpak 
 • Preventief werken aan veiligheid en risicofactoren
 • Coachen van medewerkers
 • Oefenen met werkvormen
Het derde dagdeel staat o.a. in het teken van het vroegtijdig signaleren, het gebruik van instrumenten en de verslaglegging daarvan. En preventief werken aan emotionele veiligheid. Verder gaan de deelnemers actief oefenen met het leiding nemen als het gaat om het thema bespreekbaar maken. Bijvoorbeeld aan de hand van de vraag: Hoe ga je om met weerstand? En de vraag: wat als één van mijn medewerkers in haar jeugd mishandeld of misbruikt is?

Dag 2: middag
 • Kijken naar kinderen
 • Pesten en gepest worden als signaal
 • Visie op ouders
 • Draaideurmodel
 • Motiverende gesprekstechniek
 • Oefenen van verschillende gesprekstechnieken: slecht nieuws gesprek, opvanggesprek, gesprek met ouders voorbereiden met collega. 
Het vierde dagdeel is gericht op contacten met ouders en kinderen, we trainen gespreksvaardigheden met ouders. Optie: Oefenen met een acteur.

Dag 3: Ochtend
 • Toetsing door middel van een kennisquiz
 • Presentatie: Plan van aanpak
 • Elevator pitch
 • Onderwerpen en aandachtspunten in vogelvlucht
 • Wat er nog verder ter tafel komt
Dagdeel vijf richt zich op twee doelen: Borging en borgingstechnieken tbv eigen rol als aandachtsfunctionaris en implementatie(technieken) binnen de organisatie. 

Doelgroep

Deze training is bestemd voor:

 • Locatie managers kinderopvang/ PSZ & BSO
 • Beleidsmedewerkers kinderopvang
 • Intern begeleiders basisschool
 • Adjunct hoofd en directie basisschool
 • Afdelingshoofden voorgezet onderwijs en MBO, HBO
 • Coördinatoren speciaal onderwijs
 • Beleidsmedewerkers onderwijs
 • Mensen op sleutelposities in het welzijnswerk


Vooropleiding

MBO/HBO, affiniteit met het onderwerp kindermishandeling & huiselijk geweld. Eerder een voorlichting of basistraining hebben gehad is wenselijk, niet noodzakelijk. 

Leerdoelen

Na het volgen van deze training heeft de deelnemer kennis over:

 • Signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. 
 • De vormen van kindermishandeling en huiselijk geweld.
 • De risico factoren van kindermishandeling en huiselijk geweld.
 • De gevolgen van kindermishandeling en huiselijk geweld. 
 • ‘De wet meldcode’, ‘branche gerichte meldcode’ en ‘Veilig Thuis’.
 • Het begeleiden van collega’s.
 • Gespreksvoering met ouders en (kinderen).
 • Het begeleiden van het proces rondom kindermishandeling en huiselijk geweld.
 • Pesten in relatie tot kindermishandeling.
 • Grensoverschrijdend gedrag van collega’s t.a.v. kinderen (route 2).
 • Grensoverschrijdend gedrag t.a.v. kinderen (route 3).
 • Privacy & verslaglegging.
 • Het up-to-date houden van het organisatie protocol.
 • Adviseren, evalueren en overleggen met directie of bestuur.
 • Budget voor preventie en scholing.
Daarnaast:

 • Heeft de deelnemer een attitude waarmee een ieder gehoord en gezien wordt.
 • Kan de deelnemer preventief werken aan emotionele veiligheid.
 • Zorgt de deelnemer goed voor eigen balans & veiligheid.
 • Werkt de deelnemer samen en kan hij/zij ouders en kinderen in het proces betrekken.

Literatuur

De deelnemers ontvangen bij aanvang van de training een reader.
De deelnemer dient bij aanvang de eigen meldcode te kennen.

Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van opdrachten die op het werk uitgevoerd dienen te worden.
 
Toetsing:
U maakt tijdens de training een plan van aanpak ’Hoe ga ik om met kindermishandeling en huiselijk geweld', ‘De wet meldcode op mijn werkplek vormgeven' of  'Verdieping geven aan de huidige omgang met de wet meldcode'. Of  'hoe maak ik de wet meldcode toegankelijk voor onze ouders en kinderen (8-18 jr) en mijn medewerkers?'  
 
Elevator pitch:

U presenteert u zelf als aandachtsfunctionaris in woord aan de deelnemers, die een bepaalde rol aannemen, bijvoorbeeld een ouder, de directeur, een medewerker of een kind. 
 
Kennisquiz:
Aan de hand van een aantal vragen wordt uw parate en verborgen kennis getest.

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.


Aanvullend

Deelnemers krijgen een certificaat van deelname van Logavak Opleidingsgroep BV  en het officiële certificaat van het ministerie VWS / Trainers Huiselijk Geweld.
Koffie, thee en lunch zijn inbegrepen bij de deelnameprijs. 

Aanbod

Aanvang Locatie
16-11-2017 Logavak - Amsterdam Inschrijven Meer informatie
21-11-2017 Logavak - Utrecht Inschrijven Meer informatie